1
פרטים אישים
2
סיבת ההנחה
3
מסמכים
4
הצהרות וחתימה

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה לדירת מגורים

תעודת זהות של האדם בגינו מוגשת הבקשה

יש להזין מס' פלאפון של לפחות אחד מההורים

מין

האם בבעלותך דירת מגורים/ נכס נוסף?

אנא פרט את חשבונות הבנק שברשותך
בנקסניף מס' חשבון

דיירי משנה
קרבהשם משפחהשם פרטיגילמספר זהותמקום עבודה/ עיסוק

הנחה מסיבה כלכלית: בקשות שחסר בהן אישורים/ מסמכים לא יטופלו!

שכיר:

יש לבחור 1 מתוך הנ"ל- והבחירה תקפה לשני בני הזוג

עצמאי:

לא עובד:

לא עובד בחלק מהחודשים :10-12/2022

ילדים מעל גיל 18 שסיימו לימודי תיכון:

לילד עובד:

לילד לומד/ לא עובד:

לחייל/ שירות לאומי:

הכנסות נוספות

הנחות מסיבה שאינה כלכלית:

קובץ קיים: הצהרת עו"ד
      
קובץ קיים: הצהרת עו"ד
   
קובץ קיים: הצהרת עו"ד
 

הריני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים, וכי לא העלמתי פרט כלשהוא מהפרטים שהתבקשתי למלא, והריני מוותר על סודיות מצבי ומאשר למנהל מח' רווחה להגיש חוות דעת לוועדה לבקשתי להנחה. הריני מתחייב בזה להעביר מידע בכתב למועצה על כל שינוי שיחול בפרטים הנ"ל.

לידיעתך, ניתנת זכאות להנחה אחת בלבד. אין לצבור אחוזי הנחה מכוח מס' סיבות, וההנחה תינתן לפי הגבוה מבניהם.

Browser not supported