1
קריטריונים להגשת הבקשה
2
פרטים אישיים
3
מסמכים
4
הצהרות וחתימה

תושב יקר:

עפ"י החלטת המועצה, זכאי בעל הנכס לפטור מארנונה ואג' שמירה בשיעור של ,100% בתנאי שהנכס ריק לחלוטין מחפץ ואדם ולא נעשה בו שימוש.

הפטור יינתן לתקופה מצטברת של עד 6 חודשים, לבעל הנכס בלבד, באופן חד פעמי

לא ניתן לקבל פטור רטרואקטיבית!

תעודת זהות של האדם בגינו מוגשת הבקשה

יש להזין מס' פלאפון של לפחות אחד מההורים

 

מין

מצב אישי

 

 

קובץ קיים: הצהרת עו"ד
קובץ קיים: הצהרת עו"ד
 
קובץ קיים: הצהרת עו"ד
 
קובץ קיים: הצהרת עו"ד
 
קובץ קיים: הצהרת עו"ד
 
קובץ קיים: הצהרת עו"ד
 
קובץ קיים: הצהרת עו"ד
 
קובץ קיים: הצהרת עו"ד

הנני מצהיר בזאת כי:

הנני מתחייב להודיע מיד על כל שינוי שיחול בשימוש בנכס או במצבו. אם בתקופת ההנחה תמצא המועצה שהנכס אינו ריק מאדם וחפץ, ולא הודעתי על השינוי, הרשות בידי המועצה לבטל את ההנחה ולחייבני בתשלום ארנונה רטרואקטיבית מיום מתן ההנחה, בתוספת הפרשי ריבית פיגורים והצמדה.

הנני מצהיר בזאת, כי כל הפרטים הרשומים הם נכונים, מדויקים ומלאים ולא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שנדרשתי למלא.

ידוע לי כי המועצה רשאית לבצע חקירה לאימות בקשתי להנחה בארנונה והצהרתי. ידוע לי כי במידה ויימצא כי החסרתי מידע ו/או מסרתי מידע שגוי או מוטעה, תבוטל ההנחה שניתנה לי על סמך בקשתי זו, ואדרש לשלם את כל המגיע ממני, בתוספת הפרשי ריבית פיגורים והצמדה ואני מסכים כי במקרה הנ"ל תחייבו אותי בהוצאות החקירה, ככל שיעלו, ואני מתחייב לשלמם מיידית עם קבלת החיוב מכם.

Browser not supported