1
מבוא
2
תנאי סף
3
דרישות וניסיון קודם
4
הסברת מסמכים נצרכים
5
אופן ההגשה
6
השימוש ברשימת המציעים
7
פרטי מבקש הבקשה
8
ענפים ותחומים
9
פירוט ניסיון המועמד
10
העלאת מסמכים
11
חתימה ושליחה

הצטרפות למאגר יועצים

מבוא

המועצה המקומית קריית ארבע, מעדכנת את רשימת המציעים שלה, הבנויה מענפים ותחומים שונים, בהתאם לנוהל משרד הפנים מס' 612218 - התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז כפי שיהא מעת לעת (להלן: "נוהל משרד הפנים") אשר הוחל על ידי הממונה ביהודה ושומרון גם על הרשות המקומית קריית ארבע (להלן: "הרשות")

ועדת ההתקשרויות של הרשות, מזמינה בזאת תאגידים או יחידים עוסקים, להיכלל ב"רשימת המציעים" של הרשות המקומית, אשר משמשת אותה בפניה לקבלת הצעות לביצוע עבודות שירותים בפטור ממכרז לפי סעיף 3(8) לכללי המועצות האזוריות (מכרזים) (יהודה ושומרון), התשנ"ב – 1992 וסעיף 3(8) לכללי המועצות המקומיות (מכרזים) (יהודה ושומרון), התשנ"ב – 1992 (לפי סוג הרשות והעניין) – הכל בהתאם לנוהל משרד הפנים.

גופים אשר כבר נכללים במאגר אינם צריכים להגיש את מועמדותם בשנית.

פניה זו, כמו גם תפעול רשימת המציעים והשימוש בה, ייעשו בהתאם להוראות כל דין, נוהל משרד הפנים והוראות הממונה ביהודה ושומרון.

רשימת המציעים (לרבות כל הענפים והתחומים בה), תיקרא להלן לשם הנוחות: "הרשימה" או "רשימת המציעים".

ניהול רשימת המציעים, כמו גם קבלת מועמדים לרשימה, גריעת מועמדים מהרשימה וכיו', הינם בסמכותה של ועדת ההתקשרויות של הרשות.

היכללות של גוף ברשימה, כמו גם השימוש בו, ייעשו על פי כל דין ובהתאם לתנאים האמורים במסמך זה.

תנאי סף

רשאים להציג את מועמדותם להיכלל ברשימה (באיזה מהענפים או התחומים המפורטים לעיל, לפי שיקול דעת המועמד), אזרחי ישראל, אשר הנם עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל, המקיימים אחר התנאים שלהלן ביחס לכל אחד מהתחומים אליהם ביקש להתקבל:

בעל תואר אקדמאי (ככל שנדרש או שישנו צורך בתואר אקדמאי לצורך ביצוע עבודות בתחום או בתחומים אליו הוגשה מועמדות).

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המועמד העתק תעודה המעידה על התואר כאמור.

מחזיק בכל התעודות והרישיונות הצריכים לביצוע העבודות נשוא התחום אליו הוגשה מועמדות (ככל שנדרש או שיש צורך).

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המועמד העתק של רישיון או תעודה כאמור.

רשום בכל פנקס רלוונטי בתחום אליו הוא הגיש מועמדות (ככל שיש חובה בחוק להיות רשום בפנקס כאמור).

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המועמד אישור על הכללתו בפנקס או אסמכתא אחרת המעידה על רישום כאמור.

 

דרישות ניסיון קודם:

העניק במהלך שלוש השנים קודם להגשת מועמדותו, שירותים בענף ובתחום הרלוונטי בו הוא מבקש להיכלל, ללקוח מוסדי אחד לפחות.

"לקוח מוסדי" בתנאי סף זה משמעו: רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים, תאגידי מים וביוב, חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה, גופי סמך, משטרה, צה"ל, קופ"ח, קק"ל, גופים "דו מהותיים", בנקים, תיאטראות, רכבת ישראל, מפעלים לרבות מפעלי תעשייה, חברות או קבלני בניה, חברות או קבלני תשתיות, חברות או קבלני פיתוח, חברות ציבוריות.

הערה: על אף האמור לעיל, בכל מקום בתחומים בו נרשמה המילה "מוניציפאלי", הניסיון הנדרש הוא אל מול: רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים, תאגידי מים וביוב, חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה, גופי סמך בלבד

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יפרט המשתתף על ניסיונו כאמור במסגרת טופס מס' 1 וימלא את כלל הפרטים המפורטים שם.

לא קיים המועמד את כל התנאים הדרושים להיכללותו באיזה מהתחומים אליהם ביקש להתקבל רשאית ועדת התקשרויות, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו או לחלופין, לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר ו/או ישמיט איזה מהמסמכים ו/או הפרטים ו/או העניינים שבהצעתו.

ועדת ההתקשרויות אינה חייבת לקבל ממאגר מועמד שלרשות יש ניסיון לא טוב עימו, זאת בכפוף לביצוע שימוע על פי דין.

מסמכים להגשה:

כל מועמד יגיש (באופן המפורט להלן) את כלל המסמכים הבאים:

פרופיל המועמד, ניסיונו ופרטים בדבר העומד בראשו.

כל המסמכים המפורטים בהמשך טופס זה לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף וזאת ביחס לכל אחד מהתחומים אליהם מבקש המועמד להתקבל.

העתק תעודת עוסק מורשה.

אישור תקף מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז - 1918 (להלן - חוק מע"מ), או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.

המלצות וחוות דעת חיוביות.

בנוסף לאמור לעיל, רשאי המועמד לצרף כל מסמך אחר אשר יהיה בו כדי לשפוך אור על מקצועיותו והשירותים הניתנים על ידו (בעיקר ולצורך פניות עתידיות של כל אחת מוועדות ההתקשרויות).

לא צירף המועמד לבקשתו להיכלל באיזה ברשימה איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ועדת ההתקשרויות, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לכלול את המועמד ברשימה; או לחלופין לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבבקשתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית ועדת ההתקשרויות להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

אופן ההגשה:

המועמד יגיש את מועמדותו באמצעות טופס זה בצירוף כל המסמכים הנדרשים בהמשך טופס זה, ותוך מילוי כלל השדות הנדרשים.

ועדת ההתקשרויות של הרשות, תקבע לעצמה את המועדים לריענון המאגר ואופן הגשת המועמדות לאחר המועד הקבוע בסעיף שלעיל. הגשת מועמדות פרטנית לרשות מסוימת תחול רק לגביה ולא תחייב את הרשויות האחרות במסמך זה.

 

השימוש ברשימת המציעים:

השימוש ברשימה ייעשה בהתאם להוראות כל דין, נוהל משרד הפנים, צרכי הרשות והנחיות הממונה. ההחלטה על הכללת או אי הכללת מועמד באיזה מהתחומים ברשימה, הינה בסמכותה הבלעדית של ועדת ההתקשרויות.

אין למועמד אשר התקבל לרשימה זכות קנויה לקבלת פניה להגשת הצעה לרשות ו\או זכות קנויה לקבלת הזמנות עבודה ו\או לחתימה על הסכם להענקת שירותים על ידו לרשות.

בהתאם לנוהל משרד הפנים, בסמכותה של ועדת ההתקשרויות לקבוע תנאי סף נוספים לגבי התקשרויות נקודתיות ו\או אמות מידה לבחינה, לרבות אמות מידה שאינן הצעת המחיר- הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

כן רשאית ועדת ההתקשרויות לבקש מהמועמד לצרף שוב את המסמכים (כולם או חלקם) שצירף במסגרת הגשת מועמדותו בפניה זו.

בנוסף, בכפוף להוראות נוהל משרד הפנים, ועדת ההתקשרויות יכולה לקבוע כי היא פונה לקבלת הצעות גם למועמדים שונים אשר אינם נכללים ברשימה ו\או לקבוע כי לעניין פלוני אין טעם ו\או אין זה נכון ו\או אין זה לטובת הציבור, לעשות שימוש ברשימה ולפנות לקבלת הצעות שלא מהרשימה.

בסמכותה של ועדת ההתקשרויות ליצור ענפים או תחומים נוספים\מקבילים עם תנאי סף אחרים נוקשים או קלים יותר לפי שיקול דעתה הבלעדי ו\או לבטל את הרשימה ולהקים רשימה אחרת תחתיה ו\או לבטל תחומים\ענפים ו\או להוסיף תחומים\ענפים - הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

בכל פניה לקבלת הצעות פרטנית ימלא המועמד טופס לבחינת "ניגוד עניינים" אפשרי של יועצים בהתאם להוראות נוהל משרד הפנים .2022\02 בנוסף, יהא על כל יועץ להמציא לרשות: אישור בדבר קיום ביטוחים בהתאם לדרישות הביטוח של הרשות ו\או יועץ הביטוח מטעמה ; נוסח תצהיר בדבר קיום דיני עבודה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (הנוסחים יועברו על ידי הרשות למציעים).

מועמד אשר ועדת ההתקשרויות פנתה אליו לקבלת הצעה והצעתו נבחרה כהצעה הזוכה, יתבקש לחתום על הסכם אשר יוכן על ידי הרשות או על הזמנת עבודה לפי הצורך והעניין.

ועדת ההתקשרויות תוכל לנפות מהרשימה:

  1. מועמד אשר הרשות פנתה אליו לקבלת הצעה ואשר לא הגיש את הצעתו לרשות 3 פעמים נפרדות.
  2. מועמד אשר אינו מחזיק עוד בתעודה\רישיון נדרש בהתאם לתחום אליו התקבל.
  3. מועמד שנמסרה לו עבודה והוא לא ביצע אותה לשביעות רצונה המלא של הרשות.
  4. מועמד המצוי בהליכי פשיטת רגל ו\או בהקפאת הליכים ו\או הליכי פירוק.
  5. מועמד אשר הורשע בפלילים בתחום עיסוקו או שעבר עבירה שיש עימה קלון.
  6. מועמד שנמצא שהוא מצוי בניגוד עניינים (לפי קביעת הרשות המקומית).
  7. אין בקיומה של הרשימה כדי למנוע מהרשות לבצע התקשרויות בפטור ממכרז שלא בהתאם לתקנה 3(6), הכל בכפוף להוראות כל דין.
  8. ועדת ההתקשרויות תוכל בכל עת להזמין יועצים ו\או גופים בעלי מומחיות מיוחדת ו\או בעלי מקצוע הדורשים יחסי אמון מיוחדים להיכלל ברשימה.
  9. הודעות מסודרות למועמדים בדבר החלטות ועדת ההתקשרויות יישלחו בדוא"ל למועמדים כאמור.

כללי:

מובהר בזה, כי על מועמד להימנע מניגוד עניינים בין עיסוקיו לבין פעילותו במסגרת השירותים שייתן לרשות, וכי אסור לו להימצא במצב שיש בו אפשרות כלשהי לניגוד עניינים. על המועמד להודיע מיד לנציג\י הרשות על כל חשש לניגוד עניינים ולפעול לפי הנחיות הרשות, בהתאמה.

הרשימה עם פרטיו של הקבלן\יועץ תפורסם במלואה כנדרש בהנחיות משרד הפנים באתר האינטרנט של הרשות המקומית. הקבלן מוותר בזאת על כל טענה לגבי פגיעה\נזק שיגרם לו עקב הפרסום האמור, לרבות במקרה בו הפרסום יהיה חלקי\שגוי

הענפים והתחומים ברשימת המציעים

להלן יפורטו הענפים והתחומים השונים ברשימת המציעים. מובהר, כי ועדת ההתקשרויות תוכל להוסיף ענפים ו/או תחומים לרשימה ו/או לגרוע ענפים ו/או תחומים כאמור ו/או לאחד ענפים תחומים - הכל לפי צרכיה ושיקול דעתה.

הענפים והתחומים אליהם המועמד מבקש להיכלל (יש לסמן את התחומים המבוקשים)

ענף: מחשוב טלפוניה ותשתיות

ענף: גזברות, כספים, ביקורת

ענף: חינוך

ענף: בטחון ובטיחות

לתחום בטיחות באירועים בנוסף לתנאי הסף הכללים יש להיות בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול אירועים המוניים בהם מספר המשתתפים היה לפחות 6,000 איש.

ענף: רישוי עסקים ונכסים

 

ענף: הנדסה

ענף: כללי

 

פירוט ניסיון המועמד:

העניק במהלך שלוש השנים קודם להגשת מועמדותו, שירותים בענף ובתחום הרלוונטי בו הוא מבקש להיכלל, ללקוח מוסדי אחד לפחות. "לקוח מוסדי" בתנאי סף זה משמעו: רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים, תאגידי מים וביוב, חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה, גופי סמך, משטרה, צה"ל, קופ"ח, קק"ל, גופים "דו מהותיים", בנקים, תיאטראות, רכבת ישראל, מפעלים (לרבות מפעלי תעשייה), חברות\קבלני בניה, חברות\קבלני תשתיות, חברות\קבלני פיתוח, חברות ציבוריות. הערה: על אף האמור לעיל, בכל מקום בתחומים, בו נרשמה המילה "מוניציפאלי", הניסיון הנדרש הוא אל מול: רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים, תאגידי מים וביוב, חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה, גופי סמך בלבד.

יש לפרט על ניסיון המועמד בכל אחד מהענפים והתחומים אליהם ביקש להיכלל (חובה) שדה חובה
ענף תחוםהגוף המוסדימועד מתן השירותיםאיש קשר אצל המזמיןתפקידטלפון איש קשרפירוט השירותים שניתנו

אין מניעה לפרט על ניסיון נוסף ולהציג מסמכים אחרים/נוספים בהתאם לשיקול דעת המועמד.

יש להגיש את כלל המסמכים המבוקשים במסגרת הגשת המועמדות לרשימה ולצרפם למסמך זה.

 

Browser not supported