1
פרטי המערער
2
פרטי השגה
3
הצהרות וחתימה

תעודת זהות של האדם בגינו מוגשת הבקשה

יש להזין מס' פלאפון של לפחות אחד מההורים

סמן (חובה) שדה חובה

 

 

לתשומת ליבך: אין בהגשת ההשגה כדי לעכב תשלום ארנונה בהתאם להודעות שנשלחו, חוב שלא ישולם במועדו יגרור חיובי ריבית והצמדה.

Browser not supported