מבקר פנימי של המועצה:


מטרת העל של פעילות מבקר הרשות היא שמירה על האינטרס הציבורי באמצעות שיפור המערכות המוניציפאליות, תוך הבטחת טוהר המידות.


בלשון החוק, אלה תפקידי המבקר הפנימי ברשות מקומית:


(1) לבדוק אם פעולות הרשות המקומית נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
(2) לבדוק את פעולות עובדי הרשות המקומית.
(3) לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים ברשות המקומית מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
(4) לבקר את הנהלת החשבונות של הרשות המקומית ולבדוק אם דרכי החזקת כספי הרשות המקומית ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.
עבודת הביקורת מתבצעת בכפוף לתוכנית עבודה שנתית. תוכנית העבודה נקבעת על פי שיקול דעת המבקר, תוך התחשבות בדרישת ראש הרשות והמלצות ועדת הביקורת והנהלת הרשות.
התוצר העיקרי של עבודת הביקורת הוא דוח ביקורת שנתי המוגש לראש הרשות, ועדת הביקורת ומליאת המועצה ובו מפורטים הליקויים שנמצאו והמלצות למניעת הישנותם לטובת עבודה תקינה ברשות המקומית.

ממונה על תלונות הציבור:


במסגרת החוק כל אדם רשאי להגיש תלונה על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובדיה ועל נושאי משרה בה וכן על כל גוף עירוני מבוקר בעניינים הנוגעים למילוי תפקידם.
בהגשת תלונה יש לציין את:
• שם המתלונן ומענו.
• דרכי ההתקשרות – טלפון, פקס, כתובת מייל, כתובת למשלוח מכתב בדואר.
• תיאור מפורט של העניין עליו נסבה התלונה, לרבות המועד וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.
הממונה על תלונות הציבור אינו הכתובת הראשונה למתלונן והפניה אליו תהיה רק לאחר שהמתלונן פנה תחילה לגורמים המוסמכים במועצה או לגוף המבוקר ולא נענה או הטיפול אינו לשביעות רצונו. הממונה אינו מהווה תחליף לממלאי התפקידים השונים באשר לאחריותם בנושאים עליהם מופקדים.
התלונות יתקבלו בכתב על גבי "טופס להגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור".

קבלת קהל בתיאום מראש בימי שני.


פרטי יצירת קשר