1
פרטי הנכס
2
פרטי המחזיק הרשום ברשות (היוצא)
3
פרטי המחזיק החדש (הנכנס)
4
העלאת מסמכים
5
חתימות

                                  
סוג הנכס (חובה) שדה חובה

תעודת זהות של האדם בגינו מוגשת הבקשה

 

תעודת זהות של האדם בגינו מוגשת הבקשה

הזיקה לנכס (חובה) שדה חובה

(במידה והוחתם השוכר יש לצרף ת.ז. וחוזה שכירות שלו)

האם בבעלותך נכס בקרית ארבע? (חובה) שדה חובה

 

Browser not supported

Browser not supported