1
דגשים חשובים ממחלקת ביטחון
2
תנאי שמירה על פועלים
3
תנאים מחלקת גביה
4
תנאים מחלקת הנדסה ושפ"ע
5
פרטים אישים
6
חתימה

הסכם למתן שירות בעניין הכנסת פועלים עם ת"ז ירוק

תושב המעסיק פועלים עם ת.ז. ירוקה

לאור מספר מקרים שהגיעו אלינו למחלקת הביטחון ושקרו לתושבים לאחרונה.

הננו מבקשים להסב את תשומת ליבכם לכמה דברים לפני שאתם מעסיקים פועלים עם ת.ז. ירוקה.

תושב המגיש בקשה לאישור עבודה (כשהבקשה היא ע"ש התושב) מהמנהל האזרחי לפועל עם ת.ז. ירוקה.

1. הבקשה לאישור העבודה תהיה אך ורק לתקופת העבודה המבוקשת.

2. בסיום העבודה התושב נדרש (גם אם העבודה הסתיימה לפני מועד הסיום שנרשם באישור העבודה) לשלוח מייל למנהל האזרחי il.gov.mnz@tasets על מנת להודיע על סיום העבודה וכן, בקשה לביטול אישור העבודה הספציפי לעבודה המבוקשת.

3. בתקופת העבודה, התושב נדרש לנהל יומן עבודה עם חתימת הפועל על הזמן המדויק שהפועל עבד ושהנ"ל קיבל את כספו, ושאין לו תביעות כספיות כנגד התושב המעסיק.

תושבים שלא ימלאו אחר ההוראות הנ"ל, יהיו צפויים לתביעה מצד הפועלים על תנאים סוציאליים (חופשת מחלה, הבראה וכו').

שימו לב, שלא להגיע לסיטואציה לא נעימה, כך תגנו על עצמכם מתביעת שווא !

בברכה, מחלקת ביטחון והצלה.

תנאים למתן שרות בנושא העסקת ערבים 'ירוקים' בקריית ארבע

1. ההנחיות בנושא שמירה והכנסת הפועלים לרבות זמני הכנסתם והוצאתם נקבעו ע"י צה"ל-ומעודכנות ע"פ הנחיות חטמ"ר יהודה ב"פק"ל לרבש"ץ"- המחייבות את הרבש"ץ .

11. השומר יאושר מראש ע"י הרבש"צ ויפעל בכפוף להנחיות מחלקת הביטחון או מי מטעמה.

2. תושב / קבלן / מבקש שרות שמכניס פועלים לק"א אחראי כלפי מח' ביטחון והצלה על פעולות השומר ועל מילוי ההנחיות.

12. החלפת שומר, באישור מח' בטחון.

3. כניסת פועלים לק"א תעשה בשעות המפורטות להלן ודרך שער התעשייה בלבד. כאשר תתקבל הנחייה מצה"ל על איסור הכנסת פועלים ו/או הוצאת פועלים מכל סיבה שהיא – לא יוכנסו הפועלים / יוצאו הפועלים לאלתר.

13. הפועלים יציגו בשער הכניסה לשומר את הכרטיס המגנטי ואישור העבודה (בתוקף לק"א), הכרטיס המגנטי יופקד ואישור העבודה יהיה עליהם או על השומר באתר וישמש בין השאר לצורך ביקורת.

4. סידורי הביטחון בתוך אתר ההעסקה וסביבתו יקבעו ע"י הרבש"צ .

14. באחריות השומר לוודא שהפועלים לא יוצאים מאתר העבודה (כמפורט באישור ההעסקה) לאורך כל יום העבודה ועד להוצאתם מהישוב.

5. המעסיק מחויב בהצגת אישור מעסיק בכתב ממחלקת הביטחון בשער לפני הכנסתם.

15. הוצאת חלק מהפועלים או העברה למעסיק אחר מחויבים באישור מראש של מח' ביטחון.

6. המעסיק ידאג להסעת הפועלים משער הישוב לאתר ומהאתר לשער (כמובן בליווי כנדרש).

16. זמני הכנסת פועלים:

06:15-06:45 (כולל כלי רכב מאושרים)

07:15-17:00 *(בתיאום עם מפקח הפועלים)

•בין 07:30 ל – 08:30 אין כניסת רכבים

7. לפני הכנסת הפועלים יבוצע עליהם בידוק ובכליהם ע"י נציג מח' ביטחון או ע"י כוח צבאי.

17. הוצאת פועלים :

א' – ה' קיץ – עד 19:00
   
חורף – עד 17:00.

יום ו' וערב חג קיץ – עד 13:30. חורף – עד 13:00.

8. בדיקת הפועלים בשער תתבצע לאחר הגעת שומר מטעם המעסיק ובנוכחותו ולאחר הצגת אישור המעסיק מטעם מחלקת הביטחון.

18. הכנסת רכב בעל ל.ז. שאינה ישראלית – לצורך פריקה וטעינה בלבד, באישור מראש ובליווי מלא, בהתאם לזמנים המפורטים להלן באישור מפקח פועלים.

9. באחריות המעסיק להציב שומר חמוש ברישיון על הפועלים (שומר אחד יורשה לשמור על 10 פועלים לכל היותר) למשך כל זמן שהייתם בישוב. כ"כ על השומר להיות מצויד בטלפון נייד.

מספר הנייד של מפקח הפועלים בכל שעות הכנסת הפועלים הוא: 057-2400475

10. על המעסיק לבדוק האם עפ"י הקריטריונים של המאבטח האם עליו לעבור הכשרה או לא.

חתימת המעסיק והשומר על טופס זה מהווה אישור שהבינו וקיבלו על עצמם את ההנחיות האמורות ואת ההשלכות של אי עמידה בתנאים.

 

 

 

 

 

 

Browser not supported

Browser not supported

 

 

 

והואיל ולמועצה נגרמות הוצאות כספיות לרבות בגין הצורך להציב שומר לבידוק טיפול ופיקוח בקשר עם הכנסת הפועלים.

1. התושב / הקבלן / מקבל השרות מתחייב לשלם למועצה סך של 7₪ לפועל / משאית כל יום (או חלק מיום) וכן סך של 500 ₪ לכל חריגה מנהלי המועצה (להלן -תנאים למתן שרות בנושא העסקת ערבים 'ירוקים' בקריית ארבע) לרבות חריגה בכניסת הפועל ו/או הוצאתו וכיו"ב. דדים כדלקמן.

2. הסכום הנ"ל ישולם למועצה במידת האפשר מראש ולכל המאוחר בסוף כל חודש על פי דרישה שתימסר לתושב מאת מחלקת הגביה,תושב \ עסק שיש לו הרשאה במועצה יחויב דרך ההרשאה.

3. מובהר כי תושב שלא ישלם את הסכום הנ"ל לא יקבל אישור להכניס פועלים.

4. מובהר כי התשלום הנ"ל אינו גורע מאומה מהתחייבויות התושב / קבלן / מבקש השרות כפי שבאו לידי ביטוי במסמכים שהגיש למועצה לקבלת אישור להכנסת הפועלים. למען הסר ספק התושב / קבלן / מקבל השרות מתחייב לפקח על הפועלים ולהעמיד מאבטח כפי שנדרש על פי הנהלים שנמסרו לו (עיין תנאים למתן שרות בנושא העסקת ערבים 'ירוקים' בקריית ארבע).

5. התושב / קבלן / מבקש השרות מצהיר כי להערכתו יקבל אישור להכנסת כמות הפועלים שצוינה לעיל' בין התאריכים המצויינים למעלה ולפי הצהרתו זו תיגבה ממנו מקדמה ע"ח התשלום הנ"ל. עם סיום העבודה או בסיום כל חודש, לפי שיקול דעת המועצה, תבוצע התחשבנות ותיגבה יתרת התשלום.

6. התושב / קבלן / מבקש השרות מתחייב לשלם את התשלום הנ"ל בתוך 10 ימים מיום שתומצא לו דרישת המועצה.

7. בקשה חריגה שתאושר ע"י הגורמים המוסמכים תחוייב בסך של 150 .₪

8. התושב / קבלן מבקש השרות מתחייב לעמוד בנהלי המועצה, להכניס ולהוציא פועלים בשעות שנקבעו לכך וידוע לו כי בגין חריגה מהנהלים תהיה רשאית המועצה לגבות תשלום בגין הוצאותיה בסך של 500 ₪ ו/או לבטל את האישור שניתן לו להכנסת פועלים.

9. לפני כניסת פועלים יביא התושב / קבלן / מבקש השרות למחלקת הביטחון (לאחר אישור של כלל המחלקות ישלח הטופס עם כל החתימות חזרה לתושב)

* חתימת מח' הנדסה -נספח-"התחייבות לתנאי מח הנדסה ושפ"ע"

* חתימת מחלקת גבייה -צ'יק הביטחון הנמצא במועצה יהווה בטחון למועצה למול דורש השירות או גבייה מהרשאה.

התחייבות לתנאי מחלקת ההנדסה ושפ"ע

אני החתום מטה מתחייב:

פרטי מבקש הבקשה ימולא בהמשך

1. אני מצהיר בזאת כדלקמן:

בגין הנזקים שיגרמו על ידי ו/או ע"י אחר מטעמי ו/או אחר העובד עבורי

כי הנני קבלן, אשר יש לו הכישורים, היכולת, המיומנות, הידע, הניסיון והאמצעים לבצע את העבודות שעב ורן קיבלתי אישור ן/או היתר לביצוע.

2. הנני מתחייב בזאת כדלקמן: (חובה) שדה חובה

תנאים נוספים – מח' שפ"ע (חובה) שדה חובה

נערך ונחתם בין מועצת קרית ארבע לבין:

להלן: (חובה) שדה חובה

מספרים בלבד

 

ולראיה באו הצדדים על החתום להסכמה על תנאים עם כלל הגורמים

Browser not supported